Nhật Minh Thành

Công ty TNHH mtv Nhaät Minh Thaønh

other products

Cold towel packing machine

Mã : N/A

Giá: Liên hệ

Gluing machine

Mã : N/A

Giá: Liên hệ

Packaging machine is in progress

Mã : N/A

Giá: Liên hệ

Shaped moon cake machine

Mã : N/A

Giá: Liên hệ

Vertical packing machine (large)

Mã : N/A

Giá: Liên hệ